(به ترتیب حروف الفبا)

معاونین

بهروز ایرانشاهی

معاون مالی و منابع انسانی behrouziranshahi@kavehpaper.com

امیر حسن‌زاده

معاون بازرگانی amirhasanzadeh@kavehpaper.com

شهرام رهنما

معاون بهره‌برداری rahnama@kavehpaper.com

بهروز زمانی

معاون طرح و برنامه zamani@kavehpaper.com

مدیران مستقل

 

اردشیر ولیانی

مدیر حسابرسی داخلی valiani@kavehpaper.com

مدیران ستاد

سمیه اکبری

مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک s.akbari@kavehpaper.com

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0